Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti LUXURY DESIGN, s.r.o. prevádzkovateľa showroomu KARE Bratislava

Cieľom tohoto dokumentu je poskytnúť Vám informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov v súvislosti s General Data Protection Regulation (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o Ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ) s účinnosťou od 25.5.2018

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Naša spoločnosť LUXURY DESIGN, s. r. o., so sídlom na adrese Račianska cesta 90, 831 02 Bratislava, je prevádzkovateľom vašich osobných údajov poskytnutých či zhromaždených prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach a v našom showroome. Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 02/4445 1327, e-mailom na adrese info@karedesign.sk, alebo poštou na adrese LUXURY DESIGN, s. r. o., Račianska cesta 90, 831 02 Bratislava.

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov je možno kontaktovať písomne e-mailom na adrese info@karedesign.sk alebo poštou na adrese LUXURY DESIGN s.r.o., Račianska cesta 90, 831 02 Bratislava.

 

Príjemcovia osobných údajov

Ak nie je uvedené inak, tak vaše osobné údaje spracúvame spolu s KARE DESIGN, GmbH, Zeppelinstr. 16, 85748 Garching – Hochbrűck, ktorá nám poskytuje prostriedky na ich spracúvanie, pomáha nám s vybavovaním vašich požiadaviek, ako sú objednávky, reklamácie či sťažnosti, alebo s marketingovými aktivitami.

 

Rozsah a účely spracovania osobných údajov

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte a to z nasledovných dôvodov

Otázky

Často sa chcete len opýtať na výrobky a služby, čo môžete urobiť e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach, v ktorom je potrebné uviesť kontakt ( tel. a e-mail ), na ktorý vám môžeme poskytnúť odpoveď.

 

Nákup tovaru

Kompletnú ponuku KARE si môžete kúpiť /objednať v našom showroome. Na tento účel si od vás vyžiadame nevyhnutne potrebné osobné údaje ( Meno, Adresa, PSC, Mesto, tel. kontakt, e-mail a v prípade nákupu na právnickú osobu aj IČO, DIČ, IČ DPH ) bez ktorých nebude možné uzavrieť zmluvný vzťah a teda tovar objednať. Vaše osobné údaje uvedené v objednávke budú spracúvané aj našimi zmluvnými partnermi, ktorí zabezpečujú nielen chod obchodu, ale aj prípadné doručenie tovaru priamo k vám. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

 

Vyzdvihnutie s dopravou

Ak si nechcete tovar sami vyzdvihnúť a doviezť, tak si môžete objednať službu, v rámci ktorej vám zabezpečíme dopravu tovaru k vám. Na tento účel si od vás vyžiadame osobné údaje nevyhnutne potrebné na uzavretie objednávky, t. j. zmluvy, a na dopravu tovaru k vám, ktorú zabezpečuje náš zmluvný partner. Vaše osobné údaje budú spracúvané počas plnenia zmluvy a následne z nej vyplývajúcich nárokov (napr. reklamácia).

 

Reklamácie

Reklamáciu môžete podať priamo v showroome alebo e-mailom. Vo všetkých prípadoch si od vás vyžiadame nevyhnutné osobné údaje potrebné na vybavenie reklamácie a na prípadné kontaktovanie vašej osoby v súvislosti s reklamáciou. K vašim osobným údajom môžu mať prístup aj naši zmluvní partneri (napr. doprava ), ak je potrebná ich súčinnosť.

 

Vedenie účtovníctva

Ak ste náš zákazník, potrebujeme vaše osobné (fakturačné) údaje, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. K vašim osobným údajom majú prístup aj naši zmluvní partneri ( externá spol. ktorá pre LUXURY DESIGN, s. r. o. vedie účtovníctvo ).

 

Vaše práva

  • právo na prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu
  • právo na prenositeľnosť údajov
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu

Ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov sídlo a kontakty sú k dispozícii na internetovej stránke www.uoou.sk.

Získavanie údajov na internetovej stránke

Informácie získate tu

 

https://www.kare-design.com/data-protection

Spracovanie dát mimo Európsku úniu

Spracovanie osobných údajov je vykonávané na území Európskej únie.

Zmluvní partneri

Miki – Trans, s. r. o., Magnezitova 8, Bratislava 841 07 – preprava tovaru
TOPTRANS EU, a.s, Na Priehon 50, 949 05 Nitra – zásielky a preprava tovaru
F.F.&F. spol. s r.o., Goláňova 7, 821 03 Bratislava – vedenie účtovníctva

The KARE brand symbolizes furnishing ideas which are unique, non-conformist and authentic. Ever since 1981 the company has been surprising its fans worldwide with an incomparable and inexhaustible variety of new furniture, lighting and furnishing accessories, all expressing an intense passion for design.